07 Aug, 2019

Fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen IMDi for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Stillingsbeskrivelse

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Tollbugata 20
0152 OSLO

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor.
IMDi har omlag 240 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Trondheim, Gjøvik, Bergen, Kristiansand og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2019 ca. 264 millioner kroner i driftsbudsjett og forvalter omtrent 13,1 milliarder kroner i tilskuddsmidler.
IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne. IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.
IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen IMDi

Org. nr: - Stillingsident: 4107432454 Presentasjon av stillingen:

Bosettings- og tidlig innsatsseksjonen i IMDi har nå en ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Vi søker personer som kan identifisere seg med IMDis kjerneverdier - tydelig, inkluderende, modig.

Vi ser etter personer med gode faglige og analytiske evner, og som kan bidra til å løse oppdrag knyttet til bosetting av flyktninger. Dette gjelder særskilt arbeidet med overføringsflyktninger.

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen har tre seksjoner; Bosettings- og tidlig innsatsseksjonen, Kvalifisering- og arbeidslivsseksjonen og Tolkeseksjonen. Avdelingen har ansvar for IMDis arbeid med bosetting, kvalifisering og IMDis oppgaver som nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor.

Det er ønskelig med rask tiltredelse. Arbeidssted sentralt i Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til IMDis innspill til politikkutvikling innenfor arbeidet med overføringsflyktninger
 • Samarbeide med andre aktører (overordnet departement, UDI, IOM, UNHCR m.fl.) om relevante tiltak, virkemidler og i utviklingsarbeid
 • Administrering og koordinering av uttakskommisjoner samt deltakelse i slike
 • Bidra til utviklingsarbeid knyttet til bosettingsarbeidet (digitalisering av ulike arbeidsprosesser)
 • Planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av møter, samlinger, konferanser
 • Rapporterings- og analysearbeid knyttet til arbeidet med overføringsflyktninger
 • Utarbeide utredninger og høringssvar
 • Arbeidsoppgaver vil kunne variere over tid

Reisevirksomhet må påregnes, anslagsvis 30-60 reisedøgn per år.

Kvalifikasjoner


Det er nødvendig med:
 • Høyere utdanning fra høyskole eller universitet (mastergrad eller tilsvarende). Relevant arbeidserfaring og tidligere prestasjoner kan kompensere for manglende formell utdannelse på mastergradsnivå.
 • Meget gode formulerings- og formidlingsevner, både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
 • Gode ferdigheter i Excel eller tilsvarende systemer
 • Gode digitale ferdigheter, som innebærer god evne til å sette seg inn i og anvende digitale verktøy som en del av arbeidet

Det er ønskelig med:
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring fra observasjons- og intervjuarbeid
 • Erfaring med logistikkarbeid, analyse av saksflyt, rapportering
 • Erfaring med utarbeidelse av saksdokument og presentasjoner
 • God statistikkforståelse og analyseerfaring
 • Erfaring med digitaliseringsarbeid
 • Erfaring fra arbeid i utlandet med vanskeligstilte personer

Aktuelle søkere må ha norsk statsborgerskap

Personlige egenskaper

 • Du har meget gode koordinerings- og samarbeidsevner
 • Du tar initiativ og evner å jobbe selvstendig
 • Du jobber strukturert, har høy gjennomføringsevne og finner frem til gode og effektive løsninger
 • Du setter deg raskt inn i nye problemstillinger og har gode analytiske evner
 • Du har interesse og forståelse for hvordan bruke og utvikle IKT-verktøy i arbeidet ditt
 • Vi vektlegger god samfunnsforståelse, forståelse for politiske prosesser og evne å se helheten i fagområdet

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver stillingskode 1434 (kr.428200-627700) / seniorrådgiver stillingskode 1364 (kr. 532300-813400)
 • Fleksibel arbeidstid
 • IMDi har avtale om inkluderende arbeidsliv(IA)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø

Kontaktinformasjon


Kristian M. Mellingen, seksjonsleder, 99028492

Arbeidssted


Tollbugata 20
0152 Oslo

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgiver:Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Referansenr.:4107432454
Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 18.08.2019 PAM

Stillingsnummer: 0313-2019-07-607 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Stillingstittel

Saksbehandler (offentlig administrasjon)

Navn på Etat/Enhet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet